Dp 5702, fastigheten Lien 3

Granskning av detaljplan för fastigheten Lien 3. Under granskningstiden 5 november – 5 december 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta kvarteret med radhus på befintlig markparkering inom fastigheten Lien 3.
Radhusen är placerade i två längor, parallella med angöringsgatan (kvartersmark) som löper väst om planområdet. En gemensam bostadsgård planeras mellan radhuslängorna. Radhusen närmast angöringsvägen ska ha huvudentréerna orienterade mot kvartersvägen. Detta för att bidra till ett tydligt och enhetligt gaturum där de nya radhusen samspelar med de befintliga radhusen på den västra sidan av kvartersgatan.

Befintlig markparkering inom fastigheten Lien 3 är i dagsläget överdimensionerad sett till det bilinnehav som boende har inom fastigheten. Genom ett samlat grepp inom fas-tigheten kan marken nyttjas mer effektivt.

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen och är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande över denna.

Planprocessen
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 01 juni – 30 juni 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 5 november – 5 december 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: