ÄDp 5705, Soltofta 2 i Virentofta

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för ÄDp 5705, Soltofta 2 i Virentofta. Under samrådstiden 26 maj - 28 juni 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelnings-bestämmelser för fastigheten Soltofta 2 upphävs medan övriga delar av gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrat.

Om fastighetsindelningsbestämmelserna upphävs, kan fastighetsägaren ansöka om avstyckning för att bilda en ny fastighet som kan bebyggas.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom förslaget bedöms utgöra en liten förändring av området och medför inga risker för miljö och hälsa.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 26 maj - 28 juni 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2020-05-27 14:49