ÄDp 5707, Bromhälla 8 i Riseberga

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för ÄDp 5706, Koljan 2 i Gamla Limhamn. Under samrådstiden 26 maj - 28 juni 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Syftet med ändring av detaljplanen är att ta bort fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Bromhälla 8 för att möjliggöra en förändring av fastighetsindelningen. Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om detta är lämpligt eller inte.

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Bromhälla 8 upphävs medan övriga delar av gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrat.

Om fastighetsindelningsbestämmelserna upphävs, kan fastighetsägaren ansöka om avstyckning för att bilda en ny fastighet som kan bebyggas.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 26 maj - 28 juni 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2020-05-27 14:46