Dp 5709, fastigheten Boxaren 7

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till ändring av detaljplanen för fastigheten Boxaren 7 i Käglinge. Under samrådstiden 1 till 29 september 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Planförslaget

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Boxaren 7 upphävs medan övriga delar av gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrat.

Om fastighetsindelningsbestämmelserna upphävs, kan fastighetsägaren ansöka om avstyckning för att bilda en ny fastighet som kan bebyggas.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken, eftersom förslaget bedöms utgöra en liten förändring av området och medför inga risker för miljö och hälsa.

Lämna synpunkter på planförslaget

Under samrådstiden 1 till 29 september 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kom-menteras i en samrådsredogörelse.

Samrådshandling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ÄDp 5709 Följebrev till samrådshandlingar.pdf 315.8 kB 2020-09-01 10.36
ÄDp 5709 Planbeskrivning samråd.pdf 394.6 kB 2020-09-01 10.37

Senast ändrad: