ÄDp 5711, Värnhem 13 i Östervärn

Granskning av detaljplan för fastigheten Värnhem 13. Under granskningstiden 5 januari – 2 februari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 178 ändras på så vis att:

• Bestämmelser, om att byggnaden endast får innehålla fyra våningar och att vind inte får inredas, tas bort. Detta innebär att vindarna på fastigheten Värnhem 13 kan inredas till bostäder.


• För att öka flexibiliteten på gården och säkerställa att utrymning kan anordnas, möjliggörs tillbyggnad med hiss och trappa.


• För att bevara byggnadens arkitektoniska kulturmiljövärde, i enlighet med riksintresset för kulturmiljö, läggs en varsamhetsbestämmelse till.


• Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.


Planändringen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom den är ringa och endast berör redan befintlig, bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 5 januari – 2 februari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: