ÄDp 5716, fastigheten Utanverket 2 i Gamla staden, Malmö

Granskning av detaljplan för fastigheten Utanverket 2 i Gamla staden. Under granskningstiden 20 oktober – 10 november 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintligt bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. Planläggningen motiveras av att fler bostäder kan skapas i ett centralt läge utan att ta ny mark i anspråk. Ändringen motiveras även av att fastigheten ligger inom Sverigeförhandlingens Storstadspaket och därmed bidrar till effektivt markutnyttjande med bostäder inom influensområdet.

Planförslaget består av ett tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 130 ändras på så vis att:

  • Bestämmelse, om att vind inte får inredas, tas bort. Detta innebär att vindarna på fastigheten Utanverket 2 kan inredas till bostäder.
  • För att bevara byggnadens arkitektoniska kulturmiljövärde, i enlighet med riksintresset för kulturmiljö, läggs en varsamhetsbestämmelse till.
  • Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen. Planändringen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom den är ringa och endast berör redan befintlig, bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark.

Planprocessen
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 26 juni – 14 augusti 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskon-toret i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 20 oktober – 10 november 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: