ÄDp 5719, fastigheten Spännbucklan 9 i Fosieby
industriområde, Malmö

Granskning för ändring av detaljplan för fastigheten Spännbucklan 9 i Fosieby industriområde i Malmö (ÄDp 5719). Under granskningstiden 3 mars – 24 mars 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget innebär:

  • En utökning av byggrätten för industriändamål på befintlig industrifastighet (Spännbucklan 9).
  • Att byggnadshöjden ändras så att 12 meter tillåts inom hela fastigheten.
  • Att minst 20 % av planområdet ska anläggas med genomsläpplig mark.
  • Att det krävs marklov för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom fastigheten redan är ianspråktagen för planerat ändamål. En utökad byggrätt för industriändamål i befintligt industriområde bedöms inte påverka människors hälsa eller påtagligt påverka miljön.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 15 december 2020 till 25 januari 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 3 mars – 24 mars 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: