Dp 5720, fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie, Malmö

Granskning av detaljplan för fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie. Under granskningstiden 23 juni – 20 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget innebär: En ny högstadieskola för 540 elever, en ny sporthall och en ny lokalgata.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom detaljplanen inte möjliggör någon verksamhet med någon betydande omgivningspåverkan. Den föreslagna användningen påverkas inte heller av omfattande risker eller störningar från omgivningen.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 20 november – 20 december 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Centerpartiet och Moderaterna har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 23 juni – 20 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: