Dp 5720, fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie, Malmö

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie, Malmö Under samrådstiden 20 november - 20 december 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en skola och en sporthall vid Hyllie boulevard i södra Hyllie samtidigt som hänsyn tas till områdets kulturhistoriska och naturmässiga värden. Detaljplanen omfattar även område för nätstation och en ny lokalgata. Byggnadernas arkitektur ska både representera Malmös arkitektoniska karaktär, vara välkomnande och visa att Malmö är en stad som sätter stort värde i utbildning och en aktiv fritid.

Större del av skolans huvudbyggnad ska placeras mot Hyllie boulevard och kommer att ge balans till det storskaliga stadsrum som utgörs av boulevarden och den nya stadsdelsparken. Skolgården och den lägre sporthallen bildar en övergång till bostadsbebyggelsen som kommer i västra Hyllie.

Inom planområdet finns en rad av gamla träd. De står i en gammal fastighetsgräns och har kulturhistoriska värden och naturmiljövärden samtidigt som de bidrar till en grönskande miljö på skolgården. Några av träden skyddas i detaljplanen från fällning.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 20 november - 20 december kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: