Dp 5721, fastigheten Hamnen 22:195 i Östra Hamnen

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Hamnen 22:195 i Östra Hamnen. Under samrådstiden 7 juli – 27 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget gör det möjligt att utveckla området för:

  • Fordonsgasstation, industri samt hamnverksamhet

Planförslaget bedöms ha en begränsad miljö- och omgivningspåverkan, och antas därför inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 7 juli – 27 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: