ÄDp 5736, Triton 6 i Västra Hamnen

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Triton 6 i Västra Hamnen. Under samrådstiden 20 januari - 17 februari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Triton 6 upphävs medan övriga delar av gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrat.

Del av Triton 8 är överförd till Triton 6 som mindre avvikelse från gällande fastighetsin-delningsbestämmelse. Kravet för att göra denna avvikelse var att ägaren ansökte om upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken eftersom förslaget bedöms utgöra en liten förändring av området och medför inga risker för miljö och hälsa.

Planprocessen
De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 20 januari - 17 februari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga antagen detaljplan ÄDp 5736 Triton 6, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter under samrådet.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2021-01-19 14:43