ÄDp 5739, Eneryda 1 i Vintrie

Granskning av detaljplan för fastigheten Eneryda 1 i Vintrie. Under granskningstiden 16 augusti - 10 september 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär ändring av gällande exploateringsgrad.

Gällande exploateringsgrad för aktuellt planområde är idag 8500 kvm byggnadsarea/fastighet. Byggnadsarean (BYA) är den yta som byggnad upptar på marken. Genom planändring ersätts bestämmelsen med 15 000 kvm bruttoarea ovan mark. Bruttoarean (BTA) är den sammanlagda ytan av alla våningsplan. Motivet är att begränsa gällande byggrätt eftersom den inte kommer användas i full utsträckning och därmed inte är ekonomiskt försvarbar för aktören.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planen inte bedöms ge negativa effekter på människors hälsa eller miljön.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 16 augusti - 10 september 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: