ÄDp 5739, Eneryda 1 i Vintrie

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för Eneryda 1, ÄDp 5739. Under samrådstiden 12 maj – 9 juni 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av planbeskrivning. I ärendet finns även en fastighetsförteckning.


Planförslaget innebär följande:

  • Bestämmelse, om att körförbindelse inte får anordnas, ändras så att undantag får göras mot Vintrievägen.
  • Bestämmelse, om att exploateringsgrad i kvm är 8500 BYA/fastighetsyta, tas bort.
  • Bestämmelse, om att exploateringsgrad i kvm är 15 000 BTA ovan mark, läggs till.
  • Övriga bestämmelser i gällande planer gäller fortsatt.

Planändringen bedöms ha en begränsad miljö- och omgivningspåverkan, och antas därför inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

 

Planprocessen

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Reservationerna bifogas. Miljöpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Särskilt yttrande bifogas.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 12/5 - 9/6 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: