$left
$middle

5740

Dp 5740, Spelet 13 i Sofielunds industriområde

Granskning av detaljplan för fastigheten Spelet 13 i Sofielunds industriområde. Under granskningstiden 29 juni- 31 augusti 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning.

Planförslaget grundas på ett planprogram, Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde år 2040, Pp 6053, som godkändes 23 september 2021.

Planförslaget innebär:

  • Planförslaget innebär att nuvarande markanvändning industri (J) ersätts med användningarna centrum (C1) inte hotell, inte övernattning samt verksamheter (Z). I Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde år 2040 (Pp 6053) som godkändes 23 september 2021, anges dessa användningar som lämpliga för området.
  • Planförslagets stadsbyggnadsidé bygger på att värna planområdets historiska koppling till Malmö som industristad, samt den småskaliga tillverknings- och verkstadsindustrin vilket är karaktäristiskt för bebyggelsen längs Norra Grängesbergsgatan inom Sofielunds verksamhetsområde.
  • Planförslaget har beaktat konsekvenser av tillbyggnad/utbyggnad inom planområdet med hänvisning till att det ur risksynpunkt är viktigt att inte stimulera åtgärder eller lösningar som bidrar till en för hög täthet av människor inom planprogramsområdet för Sofielund. Planförslagets påverkan ur risksynpunkt bedöms som marginell då detaljplanen endast medför en marginell utbyggnad utöver befintlig bebyggelse. Planförslaget reglerar även bebyggelsestrukturens utbredning och skala genom begränsning av mark som får bebyggas, nockhöjd och utformningsbestämmelser.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom området sedan tidigare är detaljplanelagt och bebyggt, ingen ytterligare mark tas i anspråk och genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2 mars – 4 april 2022.De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Sverigedemokraterna (SD) har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag och Centerpartiet (C) och Moderaterna (M) har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd.

Centerpartiet (C) och Moderaterna (M) har vid granskningen reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 29 juni- 31 augusti 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

sv