$left
$middle

5740

Dp 5740, Spelet 13 i Sofielunds industriområde

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Spelet 13 i Sofielunds industriområde. Under samrådstiden 2 mars - 4 april 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget grundas på ett planprogram, Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde år 2040, Pp 6053, som godkändes 23 september 2021.

Planförslaget innebär:

  • Planförslaget innebär att nuvarande markanvändning industri (J) kompletteras med användningen centrum (C1), inte hotell, inte övernattning. Genom användningen centrumändamål möjliggörs blandade verksamheter som handel, kontor, samlingslokaler, viss typ av hälsovård och restaurang. I Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde anges dessa användningar som lämpliga för området.
  • Planförslagets stadsbyggnadsidé bygger på att värna planområdets historiska koppling till Malmö som industristad, samt den småskaliga tillverknings- och verkstadsindustrin vilket är karaktäristiskt för bebyggelsen längs Norra Grängesbergsgatan inom Sofielunds verksamhetsområde.
  • Planförslaget har beaktat konsekvenser av tillbyggnad/utbyggnad inom planområdet med hänvisning till att det ur risksynpunkt är viktigt att inte stimulera åtgärder eller lösningar som bidrar till en för hög täthet av människor inom planprogramsområdet för Sofielund. Planförslagets påverkan ur risksynpunkt bedöms som marginell då detaljplanen endast medför en liten utökning av byggrätten. Planförslaget reglerar även bebyggelsestrukturens utbredning och skala genom begränsning av mark som får bebyggas, nockhöjd och utformningsbestämmelser.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom området sedan tidigare är detaljplanelagt och bebyggt, ingen ytterligare mark tas i anspråk och genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 2 mars - 4 april 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar