ÄDp 5742, Bonny 5 och 7 i Gamla Limhamn

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
ändring av detaljplan för fastigheterna Bonny 5 och 7 i Gamla Limhamn i Malmö (ÄDp 5742). Under samrådstiden 9 april – 3 maj 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Bonny 5 och 7 upphävs medan övriga delar av gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrat.

Om fastighetsindelningsbestämmelsen upphävs kan fastighetsägarna ansöka om marköverföring om ca 120 kvm från Bonny 7 till Bonny 5.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken eftersom förslaget bedöms utgöra en liten förändring av området och medför inga risker för miljö och hälsa.

Planprocessen
De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kom-menteras i en samrådsredogörelse.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 9 april – 3 maj 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2021-04-09 14:30