$left
$middle

5747

Dp 5747, Harsyran 2

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Harsyran 2 i Videdal i Malmö (Dp 5747). Under samrådstiden, som är förlängd, 7 december 2021 – 4 februari 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning, bullerutredning, historisk markinventering, dagvatten- och skyfallshantering samt naturvärdesinventering.

Planförslaget innebär:

  • Bostäder i 2-3 våningar kan byggas på platsen
  • 100 kvm av byggrätten är dedikerat till centrumlokal
  • Parkering ordnas genom markparkering
  • Skydd av befintliga, större träd

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom marken redan är ianspråktagen och ligger i tätbebyggt område.

Miljöpartiet har lämnat reservation över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Moderaterna och Miljöpartiet har lämnat in varsin reservation vid samråd.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden, som är förlängd, 7 december 2021 – 4 februari 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar