$left
$middle

5749

Dp 5749, Kampen 23 i Sofielunds industriområde

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Kampen 23 i Sofielunds industriområde i Malmö (Dp 5749). Under samrådstiden 3 november – 8 december 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget grundas på ett planprogram, Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde, Pp 6053, som var på samråd till den 31 mars 2021 och godkändes 23 september 2021.

Planförslaget innebär:

  • Planförslaget innebär att nuvarande markanvändning industri (J) kompletteras med användningen centrum (C1), inte hotell, inte övernattning, inte vårdcentral. Genom användningen centrumändamål möjliggörs en rad blandade verksamheter som i Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde anges som lämpliga för området.
  • Planförslagets stadsbyggnadsidé bygger på att värna planområdets historiska koppling till Malmö som industristad, samt den småskaliga tillverknings- och verkstadsindustrin vilket är karaktäristiskt för bebyggelsen längs Norra Grängesbergsgatan inom Sofielunds verksamhetsområde.
  • Planförslaget har utifrån riskbilden för olyckor behövt beakta konsekvenser av tillbyggnad/ utbyggnad inom planområdet. Planförslaget reglerar att befintlig bebyggelsestruktur, utbredning och skala säkerställs genom prickmark, nockhöjd och utformningsbestämmelser.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom området sedan tidigare är detaljplanelagt och bebyggt, ingen ytterligare mark tas i anspråk och genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa.

Planprocessen

Sverigedemokraterna (SD) har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Moderaterna (M) och Centerpartiet (C) har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om samråd.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 3 november – 8 december 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar