$left
$middle

5749

Dp 5749, Kampen 23 i Sofielunds industriområde

Granskning av detaljplan för fastigheten Kampen 23 i Sofielunds industriområde i Malmö (Dp 5749). Under granskningstiden 12 juli - 31 augusti 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning.

Planförslaget grundas på ett planprogram, Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde år 2040, Pp 6053, som godkändes 23 september 2021.

  • Planförslaget innebär att nuvarande markanvändning industri (J) ersätts med användningarna centrum (C1), inte hotell, inte övernattning, inte vårdcentral, inte uteservering mot Norra Grängesbergsgatan samt verksamheter (Z). I Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde år 2040 (Pp 6053) som godkändes 23 september 2021, anges dessa användningar som lämpliga för området.
  • Planförslagets stadsbyggnadsidé bygger på att värna planområdets historiska koppling till Malmö som industristad, samt den småskaliga tillverknings- och verkstadsindustrin vilket är karaktäristiskt för bebyggelsen längs Norra Grängesbergsgatan inom Sofielunds verksamhetsområde.
  • Planförslaget har beaktat konsekvenser av tillbyggnad/utbyggnad inom planområdet med hänvisning till att det ur risksynpunkt är viktigt att inte stimulera åtgärder eller lösningar som bidrar till en för hög täthet av människor inom planprogramsområdet för Sofielund. Planförslagets påverkan ur risksynpunkt bedöms som marginell då detaljplanen inte medför någon utökad byggrätt vilket innebär att planområdet inte kan bebyggas ytterligare utöver vad som redan finns på platsen. Planförslaget reglerar att befintlig bebyggelsestruktur, utbredning och skala säkerställs genom begränsning av mark som får bebyggas, nockhöjd och utformningsbestämmelser.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom området sedan tidigare är detaljplanelagt och bebyggt, ingen ytterligare mark tas i anspråk och genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 3 november – 8 december 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Sverigedemokraterna (SD) har reserverat sig mot planuppdraget. Centerpartiet (C) och Moderaterna (M) har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd. Reservationerna bifogas.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 12 juli - 31 augusti 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

sv