$left
$middle

5750

Dp 5750, Landskamreraren 5 och del av Landskamreraren 6

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheterna Landskamreraren 5 och del av Landskamreraren 6 i Örtagården. Under samrådstiden, som är förlängd, 9 december 2021 - 17 februari 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget grundas på två planprogram, Pp 6044 godkändes av stadsbyggnadsnämnden april 2015 och Pp 6051 godkändes av stadsbyggnadsnämnden december 2021.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en förskola med plats för 80 barn. Bebyggelse ska anpassas till befintlig vegetation och platsens skala.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom förhållandena på platsen inte bedöms förändras på ett sådant sätt att det innebär en betydande miljöpåverkan.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden, som är förlängd, 9 december 2021 - 17 februari 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar