ÄDp 5769, Krukskärvan 8 i Fosieby

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Krukskärvan 8 i Fosieby. Under samrådstiden 13 juli– 18 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelse för fastigheten Krukskärvan 8 upphävs medan övriga delar av gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrat. Inom fastigheten Krukskärvan 8 pågår planläggning, Dp 5722.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom förslaget bedöms utgöra en liten förändring av området och medför inga risker för miljö och hälsa.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 13 juli– 18 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: