$left
$middle

5774

Dp 5774, fastigheten Jellinge 1 i Svågertorp i Malmö

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Jellinge 1 i Svågertorp. Under samrådstiden 10 maj – 7 juni 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att förtäta fastigheten Jellinge 1 genom att möjliggöra uppförandet av ytterligare en verksamhetsbyggnad inom fastigheten.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan (Dp 4534) ändras på följande sätt:
  • De befintliga ändamålen K1 H1 kompletteras med formulering om att även restaurang är tillåtet. Detta för att möjliggöra för restaurangverksamhet.
  • För att möjliggöra ny verksamhetsbyggnad inom fastigheten utökas exploateringsgraden till 0.6 Bruttoarea ovan mark per fastighetsarea, vilket innebär att ytterligare cirka 6 100 m2 bruttoarea (BTA) kan byggas inom fastigheten.
  • För att möjliggöra en placering av byggnader mot park samt främja mötet mellan bebyggelse och park ändras bestämmelser om byggnaders placering.
  • Bestämmelse, om att på tillkommande bebyggelse ska minst en entré finnas på gavel i öppning mot park, läggs till. Detta för att möjliggöra en stadsmässig placering och gestaltning samt för att säkerställa en god koppling till angränsande parkstråk och kollektivtrafikförbindelser väster om planområdet.
  • Bestämmelse, om att område i fastighetsgräns i väster ska utformas för att rymma minst 35 m3 skyfallsvatten, läggs till. Detta för att säkerställa skydd mot översvämning vid skyfall.
  • Övriga bestämmelser gäller fortsatt.


Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom fastigheten Jellinge 1 är beläget i ett befintligt verksamhetsområde. Planförslaget bedöms utgöra en liten förändring av området.

Planprocessen
Västerpartiet och Miljöpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd. Reservationerna bifogas.
De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 10 maj – 7 juni 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar