ÄDp 5777, Granaten 10 och 11

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheterna Granaten 10 och 11 i Johanneslust. Under samrådstiden 9 september - 10 oktober 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna
Granaten 10 och 11 upphävs medan övriga delar av gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrat.

Om fastighetsindelningsbestämmelsen upphävs kan fastighetsägarna ansöka om sammanläggning av fastigheterna Granten 10 och 11.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom förslaget bedöms utgöra en liten förändring av området och medför inga risker för miljö och hälsa.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 9 september - 10 oktober 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar (lägg till handlingar)

Senast ändrad: