$left
$middle

5781

Dp 5781, Lockarp 27:33

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för Lockarp 27:33 i Lockarp. Under samrådstiden 10 maj – 7 juni 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.
Planförslaget innebär att:

  • fastigheten Lockarp 27:33 planläggs för industri och kontor.
  • både utveckling av befintlig bebyggelse och uppförande av nya byggnader möjliggörs och därmed kan en högre yteffektivitet nås inom planområdet.
  • byggnader tillåts med en maximal nockhöjd på 10 respektive 12 meter.
  • genom bestämmelse om utnyttjandegrad säkerställs behov av körytor, ytor för in- och utlastning och parkeringsbehov, skyfallshantering och grönytor.
  • genom anpassning av planområdets avgränsning mot söder möjliggörs anläggning av en allmän gata. Gatan hanteras dock inom angränsande detaljplan för fastigheten Lockarp 31:1 m.fl. (Dp 5644).
  • en mindre del av fastigheten Domkraften 4 planläggs för att ansluta i gräns mot gällande detaljplan i väster.

Planläggningen motiveras av att det är ett befintligt verksamhetsområde och att en ny detaljplan kan möjliggöra en högre yteffektivitet, vilket ska eftersträvas i verksamhetsområden. Förtätning möjliggör ett större antal arbetsplatser, jämfört med dagsläget.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning att denna kan antas leda till betydande miljöpåverkan.


Planprocessen
Miljöpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag och beslut om att låta planförslaget gå ut på samråd. Reservationerna bifogas.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 10 maj – 7 juni 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar