$left
$middle

5784

ÄDp 5784, Oxie 54:6

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram bifogat förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Oxie 54:6 i Oxie kyrkby. Under samrådstiden 13 april till 13 maj 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av ett tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns en fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att fastigheter för bostäder ska vara minst 650 kvm.

Bestämmelse om gemensamhetsanläggning avseende avfallshantering tas bort.

Planförslaget gör det möjligt för jordbruksmaskiner att köra igenom området med beteckningen Natur, för att nå jordbruksmarken norr om planområdet

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken, eftersom det utgör en liten förändring av området och inte medför några risker för miljö och hälsa.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 13 april till 13 maj 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden sammanställs med kommentarer i en samrådsredogörelse. Efter eventuella ändringar blir planförslaget tillgängligt för granskning och då är samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Samrådshandlingar