$left
$middle

5786

Dp 5786, Brandnävan 1 m.fl. i Videdal

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-20 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Brandnävan 1 m.fl. i Videdal.

Planuppdrag