$left
$middle

5792

Dp 5792, Amphitrite 1 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-16 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Amphitrite 1 m.fl. i Västra Hamnen.

Planuppdrag