$left
$middle

5798

Dp 5798, Gamla idrottsplatsen 1 i Teatern

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-02-17 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Gamla idrottsplatsen 1 i Teatern i Malmö (Dp 5798).

Planuppdrag