$left
$middle

5805

ÄDp 5805, Jungmannen 1

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Jungmannen 1 i Västra Hamnen. Under samrådstiden 8 juni 2022 – 6 juli 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av en planbeskrivning med planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • Befintlig byggrätt kompletteras med användningarna
    C – centrumverksamhet och S1 – Skola (endast gymnasium och vuxenutbildning)

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom det endast handlar om att komplettera användningen av en befintlig byggnad.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 8 juni 2022 – 6 juli 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar