$left
$middle

5807

ÄDp 5807, Marieholm 17, 31 och 32

Granskning av detaljplan för fastigheterna Marieholm 17, 31 och 32 i Solbacken. Under granskningstiden 2022-05-09 – 2022-05-20 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.


Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marieholm 17, 31 och 32 upphävs, akt 154M, samtidigt som ny fastighetsindelningsbestämmelse inrättas. Övriga delar av gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrade.

Om planförslaget antas och vinner laga kraft så kan fastighetsägarna till Marieholm 17 och 32 ansöka om sammanläggning av dessa fastigheter. Ny fastighetsindelningsbestämmelse innebär att det inte är möjligt att senare dela fastigheten.


Planprocessen
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2022-04-11 – 2022-04-27. De synpunkter som har kommit in finns redovisade

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 2022-05-09 – 2022-05-20 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar