$left
$middle

Annetorpsgården 3 mfl

Syftet med planprogrammet är att definiera en struktur och ett innehåll för planområdet. Planprogrammet visar de övergripande strukturer som planeras för området med fokus på bebyggelse, dagvatten, grönstråk och trafik. Med planprogrammet som stöd skall sedan detaljplaner utarbetas. Planprogrammet skall också kunna tjäna som underlag vid arkitekttävlingar, parallella uppdrag, information om området m.m. Syftet är också att samråda kring programmet för att därigenom utveckla och förankra ett hållbart utbyggnadsförslag.

Plandata

Planområdet sträcker sig från Kalkbrottsgatan i väster till Kalkbrottets utsiktsplats i öster och från brottet i söder till Annetorpsvägen i norr. Planområdet omfattar ca 30 ha.

Synpunkter

För att ge sakägare och andra möjlighet till insyn och påverkan skall, enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 20 §, samråd äga rum kring planprogrammet. Om någon vill lämna synpunkter på förslaget skall dessa lämnas skriftligen och namnunderskrift kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Senast 2004-06-30 skall synpunkterna ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, distrikt väster, 205 80 Malmö. Märk handlingen "samrådssynpunkter planprogram Annetorpsgården 3 m.fl. Dp 4772".

sv