$left
$middle

Pp 6055, Klagshamn (uppdatering)

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-18 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet för Planprogram för Klagshamn (uppdatering).

Planprogrammets syfte är pröva möjligheterna att bygga ett varierat
område med en blandning av bostadstyper samt att möjliggöra en
centrumetablering och ta ett samlat grepp på dagvatten och skyfallsfrågor.
Syftet är också att pröva hur dialogerna inom ramen för ett planprogram
kan bidra till att stärka lokalsamhället och den kollektiva förmågan att
engagera sig och bidra till Klagshamns välmående och särart som ort.
Planprogrammet kommer att utgöra ett underlag för detaljplanering.

Handlingar

sv