$left
$middle

Pp 6055, Klagshamn (uppdatering)

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till
planprogram för Klagshamn (Pp 6055). Under samrådstiden 12 maj – 1 augusti 2023 kan du lämna synpunkter.

Planprogrammet kommer att presenteras vid tre tillfällen i Klagshamn. Samrådsmöten med öppet hus hålls:

 • Måndag 15/5 kl 17.00-19.30
 • Onsdag 24/5 kl 17.00-19.30
 • Onsdag 7/6 kl 17.00-19.30

Lokal: Klagshamnsskolan (Strandbyggnaden), Badvägen 6, Klagshamn

Sammanfattning av planprogrammet

Planprogrammet omfattar:

 • cirka 54 hektar
 • cirka 1300 bostäder
 • en skola med 500 elever
 • en förskola med 120 förskoleplatser
 • ett centrumtorg med verksamheter, service och handel
 • cirka 17 hektar grönyta
 • allmänna gröningar och en ny stadsdelspark med lekplats/aktivitetsplats
 • naturmark för hantering av områdets dagvatten
 • kommunala odlingslotter
 • en ny huvudgata för bil- cykel- och kollektivtrafik
 • ett mobilitetshus och flera mobilitetshubbar med plats till merparten av bilplatsbehovet

Planprogrammet antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken och därför görs en miljöbedömning parallellt med planprogrammet. Miljöbedömning innebär bland annat att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats.

Planprocessen

Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag 18 februari 2021. Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna har reserverat sig över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag.

Ett inriktningsbeslut har tagits av stadsbyggnadsnämnden den 16 december 2021 Miljöpartiet samt Sverigedemokraterna har reserverat sig över beslutet och Centerpartiet har inkommit med ett särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om samråd 26 april 2023. Sverigedemokraterna har reserverat sig över stadsbyggnadsnämndens beslut om samråd och Vänsterpartiet har inkommit med ett särskilt yttrande. Reservationer och särskilda yttranden bifogas.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att godkännas av stadsbyggnadsnämnden.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 12 maj – 1 augusti 2023 kan du lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
  Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Samrådshandlingar

sv