$left
$middle

Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll görs på rätt sätt. Du måste anmäla om du ska installera eller skrota en cistern.

Ska du installera en cistern ska du senast fyra veckor innan installationen påbörjas göra anmälan till miljöförvaltningen.

I Malmö finns cisterner för förvaring av eldningsolja, spillolja och brandfarliga vätskor. Dessa blir med tiden utsatta för olika angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja.

Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Kontroll av cistern

Det är krav på obligatorisk kontroll av cisterner med en volym på mer än en kubikmeter som är placerade inomhus eller utomhus ovan eller under mark. Kontrollerna ska ske med sex eller tolv års intervall beroende på om det finns korrosionsskydd eller inte.

En cisternkontroll krävs

  • efter tillverkning (tillverknings- och konstruktionskontroll)
  • vid installation (installationskontroll)
  • vid återkommande kontroll av cistern, rör och slangledningar (återkommande kontroll)
  • när en cistern, ett rör eller en slangledning skadas, ändras, genomgår en större reparation, används under nya driftförhållanden eller flyttas.

Endast ackrediterade kontrollorgan, som har granskats och godkänts av SWEDAC, får utföra kontroller och installation.

Skicka kontrollerna till Räddningstjänsten Syd och miljöförvaltningen

Du ska sedan skicka kontrollerna till Räddningstjänsten Syd. Kopia på kontrollerna som görs enligt föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska du skicka till miljöförvaltningen.

Miljösanktionsavgift vid överträdelser

Malmö stad är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om överträdelser sker. Avgifter ligger för närvarande mellan 1 000 och 3 000 kronor beroende på typ av överträdelse.

sv