$left
$middle

Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll görs på rätt sätt. Du måste anmäla om du ska installera eller skrota en cistern med en volym på mer än en kubikmeter.

Hanterar du en brandfarlig vätska eller spillolja i en cistern och i lösa behållare? Eller ska du ta en cistern ur bruk? Här kan du läsa om de regler som gäller för dig som äger en cistern. Det som gäller cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10).

Ska du installera en cistern som rymmer mer än en kubikmeter ska du anmäla installationen till miljöförvaltningen senast fyra veckor innan den påbörjas.

I Malmö finns cisterner för förvaring av eldningsolja, spillolja och brandfarliga vätskor. Dessa blir med tiden utsatta för olika angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja.

Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Kontroll av cistern

Det är krav på obligatorisk kontroll av cisterner med en volym på mer än en kubikmeter som är placerade inomhus eller utomhus ovan eller under mark. Kontrollerna ska ske med sex eller tolv års intervall beroende på om det finns korrosionsskydd eller inte.

För att säkerställa att din cistern uppfyller kraven kan den behöva genomgå olika kontroller, exempelvis:

 • en installationskontroll innan den tas i bruk första gången
 • återkommande kontroll med vissa föreskrivna intervall
 • en revisionskontroll när en skada uppkommit eller någon del har ändrats, ett rör eller en slangledning skadats, cisternen används under nya driftförhållanden, flyttas eller genomgått en större reparation.

Ta hjälp av ett ackrediterat företag om du är osäker på vilken kontroll eller vilket kontrollintervall som gäller för just din cistern. En K-cistern är korrosionsbeständig mot både sitt innehåll och omgivningen och kräver kontroller vart tolfte år, medan en S-cistern är mindre korrosionsbeständig och kräver därför tätare kontrollintervall på sex år.

Endast ackrediterade kontrollorgan, som har granskats och godkänts av SWEDAC, får utföra kontroller och installation.

Skicka kontrollerna till Räddningstjänsten Syd och miljöförvaltningen

Du ska sedan skicka kontrollerna till Räddningstjänsten Syd. Kopia på kontrollerna som görs enligt föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska du skicka till miljöförvaltningen.

Miljösanktionsavgift vid överträdelse

Malmö stad är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om du inte skriftligen informerat om installationen till miljöförvaltningen (avgiften är för närvarande 1000 kronor).

Kontakta oss

 • Miljöförvaltningen

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
  • Postadress: 
   Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv