Åtgärder inom kulturstöd med anledning av coronavirus och covid-19

Många kulturaktörer har drabbats hårt av corona-pandemin. Genom ett extra ekonomiskt stöd kan Malmös kulturaktörer få bättre möjligheter att arbeta vidare med säkra arrangemang för mindre grupper, digital kommunikation och andra anpassade lösningar.

Sidan är uppdaterad senast: 2021-04-01 14:51

Mer detaljerad information kring hantering av ansökningar, redovisningar och uppföljning kommer att kommuniceras löpande genom denna sida, via e-tjänsterna för kulturstöd och vid behov i samtal med våra handläggare.

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt genom pågående ärenden på Mina sidor på självservice eller via mejl till kulturstod@malmo.se.

Extra kulturstöd hösten 2020

Kommunfullmäktige i Malmö beslutade den 29 oktober 2020 att anslå extra medel för att möta de negativa effekterna av corona-pandemin och stärka civilsamhället och sammanhållningen i staden. Anslaget hämtas från ett överskott i Malmö stads budget 2020. Kulturnämnden har fått 15 miljoner kronor att fördela.

Kulturnämndens arbetsutskott beslutade den 12 november om inriktning och former för fördelning av detta extra stöd till det fria kulturlivet och studieförbunden. Anslaget ska utbetalas under 2020, vilket kräver en snabb och förenklad handläggning

Merparten av anslaget ska användas för att stärka stödet till stabil, välförankrad och långsiktig verksamhet, som idag omfattas av kulturnämndens stöd. Dessa aktörer får därmed bättre möjligheter att bemöta pandemins effekter och kan rusta verksamheten inför den återgång till en mera normal situation som förhoppningsvis sker nästa år.

En generell förstärkning riktas till kulturorganisationer med verksamhetsstöd och studieförbund samt till vissa aktörer som har fått återkommande projektstöd.

Arbetsstipendier för enskilda kulturutövare

Det finns ett stort behov av stöd till enskilda kulturutövare under pandemin. Det extra anslaget gör det möjligt att göra en ny utlysning av arbetsstipendier för professionella kulturutövare i Malmö.

Ansökan öppnar den 13 november och sista ansökningsdag är den 24 november.

Arbetsstipendier för enskilda kulturutövare

Kulturnämnden kommer den 16 december 2020 att besluta om vilka som beviljas stöd, både gällande organisationer och stipendiater, och därefter betalas stödet ut till mottagarna.

Förutsättningarna innebär att de aktörer som får stöd till stor del kommer att använda det under nästa år. Malmö stads regler och riktlinjer för stöd till idéburen sektor beaktas, liksom de generella villkoren för kulturstöd.

Extra kulturstöden sommaren 2020

Kulturförvaltningen utlyste under juni 2020 två former av extra stöd – dels ett stöd till fristående kulturorganisationer och dels arbetsstipendier till enskilda kulturutövare. Totalt fördelades 4 miljoner kronor. Sista ansökningsdag var måndag 22 juni 2020.

Stöd till fristående kulturorganisationer

Arbetsstipendier för enskilda kulturutövare

Stödet skulle bidra till att upprätthålla en hållbar kulturell infrastruktur i Malmö och främja mångfalden av aktörer och konstformer.

Hantering av beviljat ordinarie verksamhetsstöd och projektstöd

Kulturförvaltningens fokus är att värna det fria kulturlivet och att underlätta för er kulturaktörer att ta sig igenom de svårigheter som orsakas av coronaviruset.

Som central bidragsgivare kommer vi i hantering och uppföljning att ta stor hänsyn till detta och i normalfallet inte kräva återbetalning av beviljade stöd.

Ni som fått stöd ska alltid informera förvaltningen vid större förändringar och stämma av kring reviderad planering och budget, vilket gäller även nu.

Generellt ser vi positivt på kreativa och alternativa lösningar samt omprioriteringar för att möjliggöra genomförandet av arrangemang, aktiviteter och utvecklingsarbete.

Regeringens krisstöd till kulturen

Regeringen har i omgångar beslutat om krisstöd till kulturen. 1,5 miljarder till kulturen meddelades av regeringen den 2 oktober 2020, där största delen av stödet fördelas av Statens Kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden.

Den 24 april 2020 meddelande regeringen om 500 miljoner i krisstöd till kulturen.