Varvsstaden förvandlas

Illustration av kommande traversparken i Västra Hamnen.

Traversparken i Västra Hamnen. Illustration: WSP

Vid årsskiftet påbörjas arbetet med att förvandla det gamla området
vid Kockums gamla hallar. Sommaren 2020 finns här istället en rikt
planterad fyrradig allé, torg, park och brygga – och cyklister och
gående har företräde.

TIDPLAN

Byggstart: dec/jan 2018–2019

Klart: sommaren 2020, förutom Kockums park, som planeras vara klar hösten/vintern 2020.

 

Så påverkas trafiken
Trafiken i Västra Hamnen är redan ansträngd, och det finns risk för att den förvärras under byggtiden, bland annat på grund av omfattande ledningsarbeten. Vi kommer dock att bygga tillfälliga förbifarter i området.

Varvsstaden har en kulturhistoria som har haft stor betydelse för Malmös utveckling, då stora delar av Kockums verksamhet bedrevs härifrån. Idag är området nästintill obebyggt, men nu är det dags att omvandla – och skapa en attraktiv innerstadsmiljö där människor kommer att vilja vistas. Vackra gator, spännande mötesplatser med god belysning och sittplatser
för människors olika behov. Här är det beslutat att gående och cyklister ska prioriteras framför bilar, och detta kommer att märkas i hur vi formar utemiljön. Intill det aktuella området kommer det att byggas bostäder, kontor samt förskola och skola. De senare kommer att välkomna barnen höstterminen 2020.

Illustration av Skeppsgatan/Esplanaden.

Illustration: WSP

Neptuniplatsen.

Illustration: WSP

Esplanaden/Skeppsgatan

Denna del av esplanaden blir en grön, fyrradig allé som sträcker sig mellan Neptunigatan i söder och Stora Varvsgatan i norr. Här kommer vi att bevara en av de stora blå traversbanorna, som kommer att hamna i blickfånget i esplanadens bredaste del. Under traversen kommer det att finnas sittplatser och planteringar, och den kommer att belysas på kvällen för att öka tryggheten. Platsen intill traversen kommer bland annat bestå av återvunnen gatsten och rostig plåt, och bänkarna kommer att byggas av återvunna stålbalkar från Kockums gamla hallar. På så sätt tar vi tillvara på den industriella karaktären, samtidigt som platsen får en helt annan användning. Längs esplanaden anlägger vi två upphöjda korsningar för att hålla fordonshastigheterna nere och på så sätt göra det säkrare för gående och cyklister. Det kommer också att anläggas cykelbanor på båda sidor om esplanaden.

Kajstråket i Västra Hamnen.

Illustration: WSP

Kajstråket/Skeppsbyggarkajen

Kajen längs med kanalen kommer att renoveras, och den mer vildvuxna slänten kommer återskapas. Här kommer vi att anlägga en trappa ner mot vattnet och en flytbrygga. Mot slänten bygger vi en låg mur med sittplatser. Byggnaden intill kajstråket föreställer nya bostäder och bakom dessa ligger den kommande skolan.

Kockums park.

Illustration: WSP

Kockums park

Den sista delen av Kockums park anläggs med samma utformning som den tidigare etappen. Däremot väljer vi andra sorters växter; svenska trädgårdsarter, fruktträd och koreanska arter som anspelar på Kockumskranens öde efter att den monterades ner och såldes just dit.

Senast ändrad: