Davidshallsgatan

Med start 9 augusti 2021 kommer Davidshallsgatan byggas om, och busstrafiken kommer att ta andra vägar. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2022.

Malmö stad anpassar gatan för kommande helelektriska MalmöExpress-bussar samt bygger ny cykelbana. VA Syd moderniserar rören under gatan. Projektet kommer att genomföras som en gemensam entreprenad och pågå cirka ett år.

Aktuellt

Måndag 9 augusti startar NCC ombyggnationen.

Detta gäller under ombyggnationen

  • Etappvis kommer delar av gatan vara mindre tillgänglig, men du som bor längs gatan kommer fortsatt ha tillgång till din entré.
  • In- och utfarter till garage samt lastzoner kan komma att stängas av under viss tid.
  • Storgatan kommer vara öppen för cyklister och gående, men det kommer inte gå att cykla i nordsydlig riktning.
  • Tillfälliga vattenavstängningar kan komma att ske vid VA-arbeten. Berörda kommer att informeras.

Efter ombyggnationen

När VA-renoveringen är genomförd återställer vi gatan. Då kommer Davidshallsgatan ha fått:

  • enkelriktad cykelbana på östra sidan, på västra sidan kommer man fortsatt dela körbanan med buss, taxi m m (med undantag för ny cykelbana vid hållplatsläget)
  • längre busshållplatser
  • säkrare korsningar
  • fler träd