$left
$middle
Bilden visar begränsade framkomlighet på Kalkbrottsgatan och område för framtida bostadsområde.

Röd markering visar begränsad framkomlighet och gul markering visar område för framtida bostadsområde.

Kalkbrottsgatan

Det blir begränsad framkomlighet på Kalkbrottsggatan på grund av ett fjärrvärmearbete. Entreprenören ska lägga ner den nya matarledningen till det bostadsområde som ska byggas.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-06-12 och 2023-10-06.

Gång- och cykelbanan på Kalkbrottsgatans östra sida stängs. Gående och cyklister hänvisas till den västra sidan av gatan. Ett körfält kommer att tas i anspråk för att utföra arbetet. Trafik leds förbi arbetsområdet med tillfälliga trafiksignaler. Arbetsområdet är på Kalkbrottsgatan mellan Sandåsvägen och Stenöregatan.

sv
sv