Polisens begäran om kontaktuppgifter till personer med utvisningsbeslut

Vad har hänt?

Polisen har skickat in en begäran till Malmö stads socialtjänst om utlämnande av uppgifter om personer som har utvisningsbeslut.

Polisens begäran omfattade 200 namngivna personer. Av dessa fanns 32 personer hos Malmö stads socialtjänst. Deras kontaktuppgifter har lämnats till polisen.

Socialtjänsten får inte självmant lämna uppgifter till polisen, utan bara när polisen begär uppgifter på namngivna individer.

Måste Malmö stad svara på sådana frågor? Gäller inte sekretess?

Ja, Malmö stad måste svara. Det är reglerat i lag att socialtjänsten måste lämna uppgifter till polisen om de begär det för att verkställa en utvisning. (17 kap. 1 § utlänningslagen)

Enligt ovan lag måste socialtjänsten även lämna uppgifter till Migrationsverket, migrationsdomstol eller migrationsöverdomstol om de begär uppgifter för att avgöra ärende om uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller om ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

Paragrafen i utlänningslagen som ger dessa myndigheter rätt att begära ut uppgifter från socialtjänsten infördes redan 1982. Möjligheten har även funnits före 1982.

Vilka uppgifter måste socialtjänsten lämna ut?

Om polisen begär det, är Malmö stads socialtjänst skyldiga att lämna ut uppgifter som polisen behöver för att kunna verkställa utvisnings-beslut. Det handlar i regel om rena kontaktuppgifter så som en persons bostadsadress.

Har polisen tidigare begärt ut uppgifter?

Det är första gången polisen inkommit till Malmö stads socialtjänst med en skriftlig begäran av den här omfattningen om att få ut uppgifter för att verkställa utvisningsbeslut.

När det gäller andra ärenden än utvisningsbeslut lämnar socialtjänsten i Malmö stad också ut uppgifter till andra myndigheter så som Försäkringskassan och andra kommuner i de fall de begär det och sekretessen bryts enligt lagstiftningen eller personen har gett sitt samtycke.

Samarbetar Malmö stad med polisen för att utvisa de här personerna?

Nej. Vi lämnar ut de uppgifter vi enligt lag är skyldiga att göra när polisen begär uppgifterna. 

Kan Malmö stad vägra att lämna ut uppgifterna? Vad händer då?

Nej, Malmö stad följer svensk lagstiftning. Skulle vi vägra kan polisen överklaga beslutet till domstol. Domstolen skulle komma fram till att vi inte följt lagen och ska lämna ut uppgifterna. Malmö stad skulle då bli tvingade att lämna ut uppgifterna ändå.

Bryter Malmö stad mot principen om barnets bästa när socialtjänsten på begäran lämnar ut kontaktuppgifter till polisen?

Nej. Syftet med principen om barnets bästa är att när en kommun eller myndighet vidtar någon åtgärd ska, om det finns en möjlighet att välja olika lösningar, den bästa lösningen för barnet väljas. Den används t.ex. vid intresseavvägningar och lagtolkning. En kommun kan enligt lag vara skyldig att göra en intresseavvägning, och vid en sådan avvägning väger barnets intresse tungt och om möjligt ska den lösning väljas som är den bästa för barnet. När kommunen tillämpar en bestämmelse som öppnar upp för olika tolkningar så ska den tolkning väljas som är den bästa för barnet.

Principen har däremot inte till syfte, och kan inte, användas för att helt frångå gällande rätt eller välja att inte tillämpa viss lag eller bryta mot den.

17 kap. 1 § utlänningslagen innehåller ingen intresseavvägning och öppnar inte upp för några tolkningsmöjligheter. Principen om barnets bästa kan därför i just denna situation inte användas av socialtjänsten för att helt vägra att lämna ut de begärda uppgifterna.

Principen om barnets bästa ska beaktats i migrationsprocessen och i det ärende som har lett till att utvisningsbeslut har fattats. Likaså har polisen att beakta principen när de genomför utvisningen. Detta är inte Malmö stads uppgift utan Migrationsverket och polisens uppgift.

Principen om barnets bästa finns i både socialtjänstlagen och i Barnkonventionen. Socialtjänsten i Malmö stad beaktar principen om barnets bästa i sitt dagliga arbete i de kontakter som socialtjänsten har med barn. Principen har kommit till tydligt uttryck i Malmö stad genom de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat som innebär att barn med utvisningsbeslut kan beviljas bistånd med full norm på samma sätt som andra barn som bor i staden.

Justitieombudsmannen (JO) har granskat ärendet och konstaterar att den sekretessbrytande bestämmelsen i utlänningslagen kap. 17 § 1 är tydligt utformad och lämnar inget utrymme för socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa. Förutsatt att polisen begär att få ta del av uppgifter som behövs för att verkställa ett utvisningsbeslut är socialtjänsten skyldig att lämna ut dem. Läs JO:s beslut 

Malmö stad blev anmälda till JO för att inte ha beaktat barnets bästa. Vad blev JO:s beslut?

Justitieombudsmannen (JO) har granskat ärendet och konstaterar att den sekretessbrytande bestämmelsen i utlänningslagen kap. 17 § 1 är tydligt utformad och lämnar inget utrymme för socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa. Förutsatt att polisen begär att få ta del av uppgifter som behövs för att verkställa ett utvisningsbeslut är socialtjänsten skyldig att lämna ut dem. Läs JO:s beslut 

Hur kommer det sig att personer som har utvisningsbeslut får bistånd?

Socialtjänsten är enligt socialtjänstlagen skyldig att ge bistånd till alla som vistas i kommunen om de har behov av det. Om personen har ett utvisningsbeslut är biståndet begränsat till akuta situationer. (2 a kap. 1 och 2 § socialtjänstlagen)

Enligt riktlinjer beslutade av Malmö stads kommunfullmäktige 2013 beviljas papperslösa barn samma bistånd som andra barn i Malmö är berättigade till. Detta är för att kommunfullmäktige bedömer att akut bistånd för ett barn innebär försörjningsstöd enligt full norm (och rätt till bistånd för sin livsföring i övrigt på samma villkor som barn bosatta i kommunen). Barns akuta behov bedöms vara större än vuxnas.

Är Malmö stad inte skyldiga att berätta för polisen och Migrationsverket om ni får kännedom om någon som är papperslös?

Nej. Det har funnits en uppgiftsplikt, men den togs bort 2013. Uppgiftsplikten gällde bara för dem som inte hade sökt uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Kommer Malmö stads socialtjänst berätta för de enskilda personerna att polisen begärt ut deras uppgifter?

De personer vars uppgifter har begärts utlämnade har rätt att få veta detta eftersom det är uppgifter som finns i deras ärende. De som efterfrågar denna information får därför alltid veta, men det finns ingen skyldighet för socialtjänsten att självmant berätta för de enskilda.

Kan personerna med utvisningsbeslut begära att deras uppgifter raderas eller tas bort?

Nej. Uppgifterna ingår i en allmän handling som inte får tas bort.

Vad händer med barnen? Har inte barnen särskilda skäl att få stanna om de går i svensk skola?

Vem som har rätt att stanna i Sverige avgör Migrationsverket.

Får polisen gå in i kommunala skolor och förskolor för att hämta barn? Måste pedagoger/lärare/rektor lämna över barn?

Polisen har rätt att gå in i en skola eller förskola och hämta ett barn.

Skulle polisen däremot på förhand ringa en rektor, lärare och pedagog för att höra om ett barn går på skolan/förskolan så får de inte berätta om barnet går där eller inte, dvs. skolan och förskolan får inte bryta sin sekretess (23 kap 1 och 2 § offentlighet- och sekretesslagen)