Kvalitet och styrning

Varje vecka träffas varje enskilt arbetslag för att reflektera kring verksamheten och barns utveckling och lärande den gångna veckan samt för att diskutera hur de går vidare i syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten för att ge barnen absolut bästa förutsättningar.

Utvärdering sker i slutet av varje termin där arbetslagen tillsammans med ledningen ser tillbaka på hela terminens arbete. Detta sammanställs i en delårsrapport samt en kvalitetsrapport.

Barnens delaktighet i kvalitetsarbetet sker framförallt genom barnråd, matråd och trygghetsvandringar. Vi har även en målsättning att barnen ska kunna delta så ofta som möjligt en stund på arbetslagens reflektionstid för att ge sina tankar om verksamheten som erbjuds de.

Senast ändrad: 2021-04-06 10:47