Reggio Emilia

Inom Reggio Emilia är ”de hundra språken” centrala. Detta innebär att barn har många sätt att uttrycka sig genom utöver det verbala språket. Exempel på olika språk och skapande aktiviteter som vi erbjuder barnen är rörelse, dans, musik, lerskapande, måla, teckna, sjunga, drama, klistra, bygga, m.m.

Vi erbjuder barnen ett rikt och varierat utbud av undervisning, mötesplatser och pedagogiskt material. Vår uppgift är att hitta det ”språk” som varje barn föredrar, och samtidigt uppmuntra och utmana dem till att prova på nya uttrycksätt.

Ett utforskande perspektiv

Reggio Emilia är för oss ett pedagogiskt förhållningssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, stor respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Det är en pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens intressen och behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring.

Vi erbjuder era barn en utmanande och stimulerande pedagogisk miljö både inomhus och utomhus. Med detta menar vi att avdelningarna är inbjudande och skapar nyfikenhet och gården uppmuntrar till upptäckter och äventyr. Vi ser vår miljö som den tredje pedagogen på förskolan och den är ständigt i förändring utifrån barnens behov och intressen.

Dokumentera och synliggöra

Pedagogerna på förskolan arbetar med att dokumentera och synliggöra barnens läroprocesser. Även barnen dokumenterar sina processer och det som väcker deras intresse i omgivningen på förskolan och vid utflykter i naturen. Dokumentationerna ges tillbaka till barnen och vårdnadshavarna bland annat genom våra dokumentationsväggar, genom projicerade film- och bildvisningar och genom vårt instagramkonto.

I vår pedagogiska dokumentation använder vi oss av flera olika metoder. Fokus kan ligga på det enskilda barnet eller hela barngruppen. Vi använder oss av fotograferande och filmande men dokumenterar även med papper och penna. Dokumentationens viktigaste uppgift är att synliggöra barnen som rika, kompetenta och aktiva i sökande efter nya kunskaper och skapande av nya teorier.

Vi arbetar projekterande på Almviksgårdens förskola. Det innebär att vi fördjupar oss inom olika ämnen som barnen visat särskilt stort intresse för. Vi påbörjar varje nytt läsår i augusti med en observationsperiod där vi observerar och dokumenterar barnens meningsskapande för att uppmärksamma deras intressen. Genom att vi arbetar med samma projekt under längre tid kan vi upptäcka, utforska och förstå projektet på många olika sätt. De frågor och tankar som barnen uttrycker blir utgångspunkten i ett gemensamt utforskande på avdelningen.