Föräldrasamverkan

Här hittar du information om föräldramöte, förskolesamråd och utvecklingsmöte.

Föräldramöte

Inför höstens föräldramöte delges avdelningens grovplanering, som till stor del utgår från en analys av svaren som föräldrarna angett i Malmö Stads föräldraenkät. Förskoleförvaltningen lämnar ut enkäten till alla föräldrar i Malmö stad vartannat år. Förskolan har en egen mindre enkät, som delas ut övriga år.

På föräldramöten delger även personalen annan viktig information till föräldrarna som berör verksamheten på förskolan och under en del av mötet deltar även förskolechefen. Här förs även diskussioner som föräldrar och personal önskar att ta upp. Förskolan har även andra föräldrasammankomster i form av ”drop in”, gemensamma fixardagar mm.

”Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan”(Lpfö 98 rev 2010 s 13).

Förskolesamråd

I förskolesamrådet träffas föräldrarepresentanter för varje länga tillsammans med förskolechefen och pedagoger två till tre gånger varje termin. Här informerar förskolechefen om övergripande frågor, om personalsituationen på förskolan, ekonomi, eventuella förändringar samt vad som sker i området. I detta forum ges föräldrarna möjlighet att framföra sina synpunkter kring förskolans verksamhet.

Föräldrarepresentanterna representerar alla föräldrar på sin ”länga” vilket betyder att det är dem man vänder sig till för eventuella frågor man vill ska tas upp på dessa möten. I detta forum diskuterar endast frågor av generell karaktär som påverkar barnen och verksamheten i stort och berör mer än en avdelning.

Representanterna deltar utifrån eget intresse, men har uppdraget att förmedla informationen till övriga föräldrar på avdelningen. Minnesanteckningarna från samrådet skickas ut via e-mail samt anslås på varje längas anslagstavla.

Förskolechefen och övrig personal uppskattar att föräldrar engagerar sig och är delaktiga med sin kunskap om sina barn. Tillsammans skapar vi förutsättningen för barnens framtid. Genom att engagera dig får du samtidigt en bättre inblick i ditt barns arbetsplats.

Utvecklande möte

Föräldrar erbjuds årligen ett utvecklande möte gällande det egna barnet. Inför mötet får du och ditt barn underlag till samtalet. Då ges du och ditt barn möjlighet att tillsammans reflektera och diskutera hemma i lugn och ro.

”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år.” (Lpfö 98 rev 2010 s).

Senast ändrad: