Om Björkängens uteförskola

Björkängens uteförskola

På Björkängens uteförskola fäster vi stor vikt vid leken och dess betydelse för barns utveckling. Leken är viktig för barns utveckling och lärande.

”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Lpfö 98 rev 2010 s. 6).

Genom dokumentation synliggör vi barnens lärprocesser och verksamheten, för såväl oss som barnen och er föräldrar. Vi arbetar temainriktat och fångar upp det barnen visar intresse och nyfikenhet inför.

”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö 98 rev 2010 s. 7).

Förskolan har utvecklat sitt arbete inom naturvetenskap och matematik för att ytterligare stimulera barnens nyfikenhet för naturvetenskapliga fenomen och utveckla matematiskt tänkande.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar samt utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp.  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen samt utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (Lpfö 98 rev 2010 s. 10).

Med utgångspunkt från barnens intressen och lärprocesser som grund för förskolans verksamhet förändras både verksamhetens pedagogiska innehåll, miljöer och material kontinuerligt.

”Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer” (Lpfö 98 rev 2010 s 6).

Vi lägger stor vikt vid att ta tillvara på alla de möjligheter närområdena ger oss i den dagliga verksamheten.

Björkängens uteförskola är en verksamhet som huvudsakligen förlägger sin pedagogiska verksamhet utomhus. Förskolan arbetar utomhuspedagogiskt utifrån läroplanens mål för att genom närmiljön och de platser som Malmö har att erbjuda, skapa rika, konkreta förstahandsupplevelser som förstärker barnens lärande. Förskolan har en stor och härlig gård samt egen lokal inne på Pilängen.

På Blomsterängen, som ligger i anslutning till Mossängens förskola, har Pilängen, Nattfjärilen och Björkängen tvärgruppsverksamhet för våra 5-åringar.

Lunchen levereras från Djupadalskolans ekologiska kök.

Inskolning

Föräldraaktiv inskolning där föräldern är med sitt barn på förskolan under fyra dagar under inskolningen. Här får föräldern tillfälle att tillsammans med barnet uppleva förskolans dagliga rutiner samtidigt som man lär känna både personal och övriga barn (se nedan).

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan (word, 14.6 MB)

Senast ändrad: