Kvalitets- och styrdokument

Förskolans undervisning utgår från Skollagen (2010:800), Läroplanen för förskola (LpFö18) samt Barnkonventionen (2019). Dessa styrdokument är de som ligger till grund för när förskolan planerar, genomför samt följer upp och utvärderar utbildningen. Vi på Brandvaktens förskola lägger stor vikt på allas lika värden.