Aktuellt

Här hittar du information om Estetens förskolas aktuella projekt.

Utifrån projektet ”Bättre språkutveckling i förskolan” prioriterar Estetens förskola högläsningen, och har lässtunder i olika grupper varje dag. Läsutbudet är varierat och i olika genre. Sagor läses både i berättande form som med hjälp av projicering för att öka tillgängligheten till bilderna. Förskolan har ett eget bibliotek med ett stort urval av böcker både på svenska och andra språk.

Pedagogerna på Esteten har valt att rikta sitt pedagogiska arbete utifrån en gemensam saga för hela förskolan: ”Petter och hans fyra getter”. Detta skapar en gemenskap för både pedagoger och barn.

Arbetet med sagan sker flerdimensionellt på alla avdelningar, och inkluderar bla digitalisering, musik, dans, gestaltning, färg och form, lekar.

Barnens idéer och nyfikenhet tas tillvara och är bärande i utvecklingen kring projektet. Utifrån detta har varje avdelning har valt något specifikt ur sagan att fokusera på. Hos de yngsta barnen har aktiviteter kring färger varit det centrala.

I samarbete med kökspersonalen på förskolan fick barnen smaka - lukta - känna på frukter och grönsaker i tex färgen röd (måltidspedagogik) och efteråt bla måla med rödbetor .

Barnen har även fått experimentera med olika material och skapat fritt utifrån sina egna förutsättningar och val.

De äldsta barnen på förskolan arbetar kring ett projekt med att resa till olika länder, där barnen nyfiket undrar: finns det getter i alla länder vi kommer att åka till?

Förskolan har en gemensam sagolåda med figurer som förstärker barnens förståelse kring sagan och stimulerar deras språkutveckling. Sagan berättas även med hjälp av TAKK (tecken som stöd).

Pedagogerna på förskolan har använt sina olika språkkompetenser och översatt sagan Petter och hans fyra getter till: arabiska, kurdiska och albanska.

Bättre språkutveckling i förskolan

Malmö stad har beviljats ett särskilt statsbidrag för att förbättra språkutvecklingen i förskolan, och startat projektet Bättre språkutveckling i förskolan.

Estetens förskola kommer att delta i projektet Bättre språkutveckling i förskolan. Projektet syftar på fortbildning genom föreläsningar med bl.a. författaren Maria Heimer och språkprofessor Gisela Håkansson.

Projektet ska tillföra en fördjupad utveckling inom högläsning och berättande, med insatser från Kulturarbetare och Språkutvecklare för att främja och stödja språkutvecklingen. Forskningen visar att just litteratur och högläsning gör stor skillnad för alla barns språkutveckling.

Läslyftet i förskolan

Under läsåret 2020/21 kommer alla pedagoger på förskolan att delta i Läslyftet i förskolan, Skolverkets kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning.

Läslyftet i förskolan syftar på att utmana och hitta nya sätt att undervisa för att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Arbetet med Läslyftet erbjuder tillfällen för både de yngre och äldre barnen att utveckla språket genom lek, utforskande och samtal om texter. Läslyftet ger också verktyg för hur barn kan närma sig olika uttryck och berättelser bland annat genom digitala medier.

Senast ändrad: