Föräldrasamverkan

Här hittar du information om Grönalunds förskolas föräldrasamverkan.

Förskolesamråd

Till förskolesamrådet utser föräldrarna/vårdnadshavarna representanter i barnets grupp/på barnets avdelning. Detta sker vid föräldramöte på förskolan.

Förskolesamrådet är ett forum för information och samrådsskyldighet enligt Skollagen kapitel Kvalitet och inflytande 13 §. Sammankomster 1 – 2 gånger /termin.                                                    

Syftet med förskolesamrådet är att ge föräldrarna/vårdnadshavarna adekvat information om mål och organisation.

Målet är att som representant delge information till de andra föräldrarna, vilket ska leda till att, före beslut fattas, framföra synpunkter och vara delaktighet i planering, uppföljning och utveckling på förskolan tillsammans med barn och pedagoger.

Föräldramöte och andra forum

På föräldramötet och andra forum diskuteras mål och den pedagogiska verksamheten  samt exempelvis uppföljning av det Systematiska kvalitetsarbetet och förekommande förskoleenkäter.

Utvecklingssamtal

Föräldrar erbjuds individuella utvecklingssamtal gällande det egna barnets utveckling.