Om Grönalunds förskola

Vi på Grönalunds förskola har läroplanen djupt förankrade i vårt medvetande när vi lägger målen för vår verksamhet. Vi vill erbjuda ditt barn en rolig, stimulerande, trygg och mångsidig verksamhet som just ditt barn kan utvecklas och må bra i.

Vad, hur, varför och vem?

När vi pedagoger planerar verksamheten utgår vi från fyra viktiga frågeställningar. Det första är vad vi vill att barnen ska lära sig? Och sedan hur det ska läras in? Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för just ditt barn. Vi formulerar också varför vi gör det. Vi vill betona förskolans syfte och uppdrag till er föräldrar så att ni kan bli delaktiga i vår verksamhet. Era synpunkter är värdefulla.

Eftersom barn befinner sig på olika kunskapsnivåer beroende på vilken ålder de har så tänker vi också på vem vi ska lära ut till så att vi kan anpassa innehåll och genomförande på ett optimalt sätt för alla åldrar.

Dessa fyra frågeställningar har betydelse för måluppfyllelsen och är viktiga delar i den pedagogiska processen. Dessa aspekter ligger som grund i vår dokumentation av verksamheten och i vår strävan att bli bättre.

I förskolan sätter vi mål för vad verksamheten ska göra och inte mål för vad ditt barn ska prestera!

Vårt arbetssätt 

Ett förskolepedagogiskt arbetssätt innebär att vi utgår från ditt barns erfarenheter, intressen och motivation. Det innebär också att ditt barns lust och lek är grunden för lärandet.

Vi jobbar ofta tematiskt eftersom detta hör ihop med det informella lärandet. Alltså att barn lär i ett för dem meningsfullt sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

Vi jobbar för att ha en varm och tillåtande atmosfär i barngruppen som inbjuder till ett samspel. Vi möter alltid barnens intresse och frågor på ett professionellt sätt och kombinerar dem med våra intentioner utifrån läroplanen.

Utevistelse och kultur

Vi är alltid ute en gång om dagen, ibland två. Många av våra läroprocesser sker i utemiljö. Vi ser ett lärande i alla moment på förskolan. Att vara ute mycket främjar en god hälsa.

Vi går till biblioteket en gång i månaden då vi tycker att det är både roligt och viktigt att delge barn böckernas fantastiska värld.

Vi tycker mycket om kultur och försöker gå på teater och andra kulturevenemang så ofta som det erbjuds.

Vi är nyfikna på andra kulturer och traditioner och förespråkar en mångfald i verksamheten. Vi värnar om allas kulturer och traditioner!