Om Gullkragens förskola

Att arbeta tematiskt är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten. På så vis vill vi ta vara på barnens nyfikenhet att utforska sin omvärld och ge dem möjlighet att på olika sätt bearbeta frågor och problem.

Vi arbetar med samma tema under ett helt läsår för att ge barnen helhet och sammanhang.

Temat ska spegla en helhetssyn på barns utveckling och lärande. Barnen får möjlighet att prova olika uttrycksformer såsom musik, sång, rytmik, rörelse, skapande, drama och experimenterande. De får uppleva känslor och stämningar och använda sig av alla sina sinnen, erfarenheter och förutsättningar när de löser olika problem och frågor som uppstår under arbetets gång. Detta arbetssätt ger barnen inflytande och möjlighet att påverka valet av aktivitet och därmed sitt eget lärande.

Alla avdelningar arbetar med samma tema där pedagogerna inspirerar varandra genom att använda olika metoder och experiment. Uppsatt dokumentation om alla processer genom året är ett bra medel för reflektioner tillsammans med barnen.

Pedagogerna är närvarande och lyhörda. De initierar lek och deltar så länge det behövs, för att därefter ta ett steg tillbaka för att observera. De ser helheten, läser av gruppens signaler, dokumenterar och leder arbetet vidare.

Språket är i fokus hos oss och vi använder både traditionella och nya metoder för att öka barnens språkmedvetenhet. Förskolan har ett eget litet bibliotek och vi har bra IT-utrustning för att möta barnens behov kring sitt utforskande av språket.