Om Haga förskola

Här hittar du information om Haga förskolas avdelningar.

Pettson

På Pettson har vi barn i ålder 1-4 år och här arbetar tre pedagoger. Vårt arbetssätt fokuseras kring språkutveckling, demokrati och barns delaktighet. Barnens idéer och tankar för oss framåt och deras delaktighet medför många fina upplevelser för oss alla. För oss är det viktigt att glädjen finns eftersom glädje är en förutsättning för lärande. Vi arbetar med teknik och matematik då experiment och problemlösning väcker barnens intresse och nyfikenhet. Empati och känslor är något vi dagligen arbetar med och tycker är mycket viktigt för att få en fin gruppdynamik. På Pettson välkomnar vi alla med ett leende.

Findus

På avdelning Findus arbetar tre pedagoger med barn som är mellan 1 och 4 år. Vi strävar efter att låta barnen ha inflytande i och över sin vardag genom att vara lyhörda för vad barnen utrycker både verbalt och med kroppsspråket. Detta blir sedan utgångspunkten i planeringen av vår pedagogiska verksamhet.Trygghet, glädje och nyfikenhet genomsyrar vår verksamhet.

Blåbärsskogen

Barnen på Blåbärsskogen är 1-4 år och här arbetar tre pedagoger. Vi lägger ett stort fokus barnens utveckling och utifrån det planerar vi vår verksamhet och dagarnas innehåll. Barnen involveras i planeringen genom att vi som pedagoger är lyhörda för deras intressen och tar tillvara på deras egna idéer. Vi arbetar aktivt med språkutveckling och skapande verksamhet och har delat i barnen i grupper för att skapa bättre möjligheter för deras utveckling och lärande. Det används konkret, anpassat material som bilder, böcker, sång och musik. Stor vikt läggs även vid det vardagliga samtalet och samspelet med barnen då det utgör grunden och det viktigaste verktyget för barnens språkutveckling. Det sätt även ett stort värde på leken och vi arbetar aktivt för att skapa möjligheter för barnen att leka i en stimulerande miljö som främjar deras fantasi och utveckling.

Hattstugan

Vi på Hattstugan sätter stort värde på barns intresse, nyfikenhet samt kreativitet och arbetar för att skapa en verksamhet som är öppen för att utforska och undersöka vår närmiljö. Eftersom Hattstugan är en avdelning med barn i åldrarna 1-4 år, fokuserar vår verksamhet en stor del på språklig och motorisk utveckling. Vi är tre pedagoger i vårt arbetslag som kompletterar varandra med olika erfarenheter och arbetar för att skapa en god och trygg gruppdynamik i barngruppen. Genom vårt vardagliga arbete med barnen strävar vi för att vår verksamhet är fylld av glädje, demokrati och respekt. Att le och leka är livsviktigt!

Katthult

På Katthult har vi barn 1 - 4 år och här arbetar tre pedagoger.  Vi tar in omvärlden och närmiljö på förskolan och bygger vidare på barns intresse, tankar och idéer genom tematiskt arbete. Genom att utforska sin omvärld, se samband och mönster kan vi utnyttja naturen och tillgodose detta i barnens lärande. Där glädje och intresse finns skapas språk och kunskap för livet.

Vi arbetar med djur, natur, teknik och matematik. Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg och säker miljö för barnen. Våra barn är också väldigt intresserade av musik. Vi sjunger och dansar mycket vilket är ett vanligt inslag i vår vardag. Vi har börjat med sångstunder en gång i veckan tillsammans med grannavdelningen.

Välkomna till Katthult

Snick

På avdelningen Snick arbetar fyra pedagoger. Barnen är mellan 4 och 6 år. Under hösten 2016 har vi arbetat med att skapa tydliga rutiner på avdelningen som barnen som känner sig trygga och bekväma med. I arbetet lägger vi stor vikt vid barnens delaktighet och inflytande för att barnen ska förstå och kunna ta ansvar för de beslut som vi gemensamt tar. Detta har resulterat i att barnen visar stor omtanke och är mycket hjälpsamma mot varandra. För oss pedagoger är det viktigt att barnen trivs, skapar relationer, utvecklar empati och lär sig samarbeta.  Detta anser vi är av stor vikt för att undanröja situationer som kan betraktas som kränkande. Samtidigt anser vi att det är av stor betydelse att barnen utvecklar ett språk som kan uttrycka känslor, tankar, och reflektioner.

Under vårterminen har vi beslutat att arbeta med temat ”kompis”. Avdelningen kommer att bygga ett kompisträd ska bekräfta de styrkor barnen utvecklat i sina relationer med kamraterna. Ett mindre projekt om ”rymden” kan bli aktuellt där läroplansmålen matematik och naturvetenskap får ett stort utrymme. Vårt tema och projekt kommer att ske både i mindre och större grupper.

Snack

Snack är en avdelning för barn mellan 4-6 år och här arbetar fem pedagoger. Vi arbetar och planerar vår verksamhet utifrån barns intresse och nyfikenhet. Vi lägger stor vikt på barns inflytande där vi tillsammans med barnen vill skapa trygg och lustfylld miljö som gynnar barns utveckling och lärande. Språket är grunden i barnens lärande och vi arbetar medvetet med att utveckla barnens språk på både svenska och modersmålet. Vi arbetar mycket med natur och teknik där vi tar in omvärlden och närmiljö på förskolan och bygger vidare på barnens intresse. Det sätts även ett stort värde på leken och vi arbetar aktivt för att skapa möjligheter för barnen att leka i en stimulerande miljö som främjar deras fantasi och utveckling.

Pricken

Pricken är vår åttonde avdelning med barn från 3-6 år och 3 pedagoger. Denna avdelning startades i slutet på hösten 2015 och är nu en barngrupp på 20 barn.

Vi arbetar mycket utifrån barns inflytande och intresse samt låter verksamheten bestämma därefter.  Vi pedagoger arbetar respektfullt till varje barn genom att barnen får utrycka sina önskningar om vad de vill leka eller arbeta med och vad verksamheten ska innehålla.

Vi lägger stor vikt på att den dagliga vistelsen ska vara väldigt språkutvecklande för barnen.  Matematik, natur och teknik lägger vi också stor vikt på eftersom att det tillhör våra utvecklingsområden.

Senast ändrad: