Om Herdinnans förskola

Värdegrundsarbete och identitetsskapande är viktiga område som vi på Herdinnans förskola arbetar mycket med. För oss är människosyn och kunskapssyn grunden i vårt arbete. Glädje är ett viktigt ord för oss.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärande, intresse och tankar. Vår verksamhet bygger på barnens delaktighet och inflytande. Vi har reflektion med barnen genom foton och filmer från verksamheten. Vi samtalar med barnen för att göra barnens tankar och hypoteser synliga. Den pedagogiska dokumentationen använder vi för att säkerställa vår kvalité på förskolan. Vi arbetar projekterande vilket innebär att det är reflektionerna med barnen som ligger tillgrund för vilka tillägg vi behöver göra för att projekten ska leva vidare.

Våra ateljéer

För oss är miljöer och material viktigt för barnens lärande och deras inflytande. På varje avdelning har vi basateljéer som barnen minst har rätt till. Basateljéerna är förankrade 100-språkligheten och innefattar Konstateljé, Byggateljé, Läsateljé, Musikateljé och Rolleksateljé. Miljöerna ändras och material läggs till utifrån barnens intresse och projekt. Det är viktigt för oss att barnen får uttrycka sig på olika sätt. Vi använder oss av natur- och återbruksmaterial för att kunna utveckla barnens projekt.

Språk och kommunikation

För oss är språk och kommunikation på olika sätt grunden till samspel och lärande. Med språket kommer tanken och med den kommer fantasi och lärande. Vi fokuserar på språkutvecklande arbete med flerspråkighet som inriktning. Vi har även två mindre bibliotek där ni kan låna hem böcker på olika språk. Vi använder oss av bildstöd och TAKK-tecken, vilket underlättar språkförståelse och lärande men det fungerar även som komplement för det talade språket.

Utevistelser

Utevistelse är också viktigt för oss och därför är vi ute varje dag. Ute erbjuder vi barnen aktiviteter så som högläsning, skapande och undersökande i utemiljön.

Förskolechefens visioner

Förskolechef Barbro Romero berättar

Senast ändrad: