Om Hyacintens förskola

Vi lägger ett stort fokus på språk, dels på det svenska språket och dels på de olika modersmål som finns representerade på förskolan.

Förskolan är mångkulturell vilket vi ser som en stor tillgång i arbetet där vi värnar om att ta tillvara barns olika uttrycksformer som förutom språk exempelvis handlar om estetiska uttrycksformer och alternativa kommunikationsformer.

Tecken som stöd på Hyacinten

Tecken, sagor, sånger gör att barnen på Hyacintens förskola i Malmö snabbare lär sig bra svenska. Språkutvecklingen gynnas om man parallellt använder tecken och tal. Ofta associerar tecknet direkt till vad det symboliserar. Att arbeta med tecken stimulerar också finmotoriken.

Tecken ser vi som ett bra komplement till det talade ordet. Vi tycker att det är viktigt att tidigt ge barnen instrument för att kunna kommunicera, ifrågasätta och söka kunskap.

Föräldrasamverkan

Föräldrarnas delaktighet i vad som händer på förskolan är viktig, och vi värnar om en bra kontakt mellan föräldrar och förskolepersonal. 
Vi praktiserar föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att föräldern är med hela dagarna under inskolningsperioden och därmed får insyn i vår verksamhet och i vad en dag på förskolan innebär.

Systematiskt kvalitetsarbete

Hyacintens förskola är en partnerskola, vilket innebär att vi tar emot ett stort antal förkollärarstudenter varje år i samarbete med Malmö universitet. Det innebär att vi, förutom att vi får möjlighet att ge studenterna en kvalitativ och lärorik VFU-period, får ta del av mycket ny forskning och nya rön kring barns utveckling och lärande. Det är en tillgång för vårt systematiska kvalitetsarbete som syftar till att ständigt utveckla vår verksamhet. Detta arbete sker också exempelvis genom särskilda utvecklingsgrupper samt genom arbete med pedagogisk dokumentation och reflektion.

Barnens bästa förskola

Hyacintens vision är ett kommunövergripande mål

Med detta menar vi:

  • En förskola där varje barn får möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina förmågor, intressen och behov.
  • En förskola där alla barn vet att de har en röst.
  • En förskola som genomsyras av en positiv och tillåtande atmosfär och där man har roligt tillsammans.
  • En förskola där verksamhet, bemötande och förhållningssätt bygger på professionalitet.
  • En förskola som föräldrar väljer för sitt barn för att de vet att det är hög kvalitet.
  • En förskola dit nya medarbetare gärna söker sig.
  • Vi mäter detta bland annat genom att använda oss av föräldraenkäter och utvärderingar från olika aktörer (som lärarstudenter, nyanställd personal, etablerad personal o.s.v.), genom uppföljning av barnens utvecklingssamtal samt genom dokumentationer av barnens lärprocesser och genom att reflektera tillsammans kring dessa.