Om Knäbäcks förskola

På Knäbäcks förskola arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans för att gemensamt ge barn och vårdnadshavare en trygg miljö där varje barn ses som kompetent.

Vårdnadshavarna ska känna sig trygga med verksamheten och tillsammans med förskolans personal se sina barns utveckling. Maten tillagas i förskolans kök av egen kokerska. Kokerskan strävar efter att tillaga så mycket ekologisk mat som möjligt.

Verksamhet

Att ha barnet i fokus är en självklarhet för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet. På förskolan arbetar pedagogerna för att öka barnens nyfikenhet genom att stimulera barnen under leken, genom olika teman och gemensamma upptäckter. Barn lär sig förstå omvärlden på många olika sätt, både genom att få prova själva och tillsammans med andra barn och vuxna.

Förskolans läroplan ställer stora krav på att utbildningen dokumenteras och utvärderas, vilket medför att arbetet med lärmiljön för barnen ständigt är i fokus på förskolan. Både förskolans inne- och utemiljöer ses som pedagogiska arenor och används av personalen som en tredje pedagog.

Utveckling efter intresseområde

På förskolan arbetar personalen utifrån barnens intressen och strävar efter att erbjuda barnen en meningsfull och lustfylld vistelse på förskolan. Utifrån intresseområdena utforskar barn och personal med språk, sång, rörelse, skapande, naturupplevelser, teknik, matematik och mycket mer för att stimulera och utveckla barnen som i dessa åldrar är otroligt nyfikna.

Förskolan strävar efter ett gott samarbete med vårdnadshavarna genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal samt genom olika sammankomster med vårdnadshavarna. Det är viktigt att vårdnadshavarna får inblick och känner sig delaktiga i förskolans utbildning.

Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med på förskolan. För nya vårdnadshavare som söker en förskoleplats, är det ofta bra att göra ett besök inför valet av förskola. Ta gärna kontakt med förskolans personal för ett besök.