Om Kullabäckens förskola

Kullabäckens förskola – den utforskande förskolan

Kullabäcken består av fem förskolemoduler. På förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare. En lustfylld vistelse, lek, barns inflytande, utveckling och lärande samt en medvetenhet kring vår natur och vårt mående är viktiga grunder i vår verksamhet. Kullabäckens förskola har ett nära samarbete med övriga fem förskolor som ingår i samma ledningsorganisation i området, närmst Bullerbäcks förskola. Förskolorna samarbetar kring verksamhetsutveckling, verksamhetsutbyte för barn och personal och för möjliggörande av längre vistelsetider (före kl 7 och efter kl 16.30).

Barnet i fokus

Barnens intressen och lust att utforska sig själv och sin omvärld är viktigt för oss att ta tillvara. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig i och utveckla många språk - kroppsspråk, verbalt språk, musik, bildskapande, IKT, matematik osv.. Detta gör vi bl.a. genom att utveckla vårt arbete med pedagogisk dokumentation, där reflektion kring dokumentationer tillsammans med barn, föräldrar och kollegor ska vara centralt. Vi vill arbeta för att skapa flexibilitet i barngrupper och miljöer för att möjliggöra anpassning av lärmiljö och gruppindelningar utifrån barnens intressen, behov och utveckling. I arbetet med barns inflytande är det av stor vikt att vi synliggör och tillvaratar barns innehåll i leken. Personalen arbetar på att utveckla hur de dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen för att få syn på vad som är viktigt för barnen, hur de gör och hur vi kan gå vidare.

Personalen eftersträvar en lustfylld och meningsfull vistelse för barnen. Vi ska må bra och ha roligt tillsammans, alla efter sina förutsättningar. Respekt och förståelse för varandras olikheter är viktigt, liksom ett kritiskt tänkande kring eget agerande och den verksamhet vi skapar tillsammans med barnen. I arbetet med att skapa likvärdiga möjligheter för alla barn stöds personalen av direkt handledning från både försteförskollärare och specialpedagog.

Uteverksamhet

Uteverksamhet för barnen värderas högt och utvecklas ständigt som ett pedagogiskt redskap. Här undersöker vi, upplever, lär och respekterar det som finns i vår närhet. Utevistelsen ger förutom bra förutsättningar för en god hälsa också möjligheter för utforskande och lärande. På vår förskolegård vill vi arbeta för att erbjuda olika "rum" och material som ger barnen de utmaningar de så ivrigt söker. Förskolan använder förutom sin utemiljö på gården, närliggande parker och staden som en lärande och äventyrlig lekmiljö.

Mat

Vi vill ge barnen ett gott förhållningssätt till mat. Barnen serveras mat som levereras från Malmö Skolrestauranger. Förutom vikten av att servera näringsriktig mat värdesätter vi att erbjuda barnen en varierad, bred kost med många smakupplevelser och en lugn och lärorik måltidsmiljö.

Föräldrasamverkan

Förskolan vill ha ett nära och öppet samarbete med föräldrarna. Detta sker bland annat via den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal, olika föräldrasammankomster och ett föräldraråd. En god föräldramedverkan är viktig för att barnen skall känna trygghet och tillfredställelse under sina dagar på förskolan. Det är viktigt att föräldrarna får inblick, och känner sig delaktiga i förskolans verksamhet. Föräldrar är därför alltid välkomna att besöka verksamheten och ställa frågor, komma med förslag och idéer.

För nya föräldrar som söker en förskoleplats, är det ofta bra att göra ett besök inför valet av förskola. Är just du nyfiken på vår verksamhet, ta gärna kontakt med förskolans personal för ett besök. Välkommen att ringa eller besöka oss!