Om Leonardo förskola

Våra utegårdar ligger väl skyddade på taket en bit upp från gator och bilar, med egen utgång från förskolan. Vårt mål är att få gårdarna att grönska ännu mer och att barnen ska kunna odla och skörda.

Förskolan ligger centralt med närhet till både till kulturevenemang och gröna parker och lekplatser.

Vår Miljö

Våra lokaler är ljusa, nyrenoverade och lätt överskådliga. Vi försöker hela tiden förändra och utveckla vår miljö så att den svarar emot barnens behov och intressen.

Utbildning

Vi erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån värdegrund och mål i förskolans läroplan. Genom att stödja barnens identitet och ge dem trygghet, utvecklas lusten att leka och lära. Vi observerar och reflekterar över barnens gemensamma läroprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation för att via den reflektera över på vilket sätt vi ska utmana barnen vidare. När vi använder pedagogisk dokumentation observerar vi de gemensamma processerna men vi ser också de individuella processerna och kan använda dem t.ex. i utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare och barn.

Barnens intresse lägger grunden till vårt Tema/Projekt och undervisningen präglas av såväl spontana som planerade situationer som leder till utveckling och lärande hos barnen. För att ge barnen upplevelser och kunskap även utanför Innerstaden åker de äldre barnen iväg med Förskolebussen till stranden, skogen m.m. minst tre gånger per termin. Förskolan har även tillgång till lådcyklar som tar oss iväg på äventyr i stadens parker och lekplatser.

Föräldrakontakt

Du som förälder/vårdnadshavare ska känna trygghet och tillit till personalen när du lämnar ditt barn. Vi vill att samarbetet med dig ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt.
Formerna för ökad delaktighet och möjligheterna att påverka vill vi vidareutveckla. Som ett led i detta arbete började vi under hösten 2012 med föräldraråd, ett forum för samråd som är öppet för alla vårdnadshavare.