Om Mellanbäcks förskola

Mellanbäcks förskola hittar du i området Kroksbäck. Förskolan ligger i en fristående förskolebyggnad med stora lekytor  på den egna gården, ett stenkast från Kroksbäcksskolan.

Vi har fyra förskoleavdelningar och en femårsavdelning. Tre av dessa tar emot barn i åldrarna 1-4 år, på den fjärde avdelningen går de yngsta barnen. 5-årsverksamheten är förlagd i verksamhetsanpassade lokaler på Kroksbäcksskolan. Under dagen delas grupperna upp i ytterligare olika gruppkonstellationer.

En lustfylld vistelse, lek, barns inflytande, utveckling och lärande samt en medvetenhet kring vår natur och vårt mående är viktiga grunder i vår verksamhet. Mellanbäcks förskola har ett nära samarbete med övriga fem förskolor som ingår i samma ledningsorganisation i området, Kullabäcken, Bullerbäck, Lillbäcken och Hyllievångs förskolor. Förskolorna samarbetar kring verksamhetsutveckling och verksamhetsutbyte för barn och personal

Uteverksamhet för barnen värderas högt och den finns med och utvecklas ständigt som ett pedagogiskt redskap.

Barnet i fokus

Barnens intresse och lust att lära känna sig själv och att utforska sin omvärld är viktigt för oss att ta tillvara. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig i och utveckla många språk - kroppsspråk, verbalt språk, musik, bildskapande, IKT, matematik osv. Detta gör vi genom projekterande arbetssätt, där vi utvecklar vårt arbete med pedagogisk dokumentation. Reflektion kring dokumentationer tillsammans med barn, föräldrar och kollegor ska vara centralt.

Vi vill arbeta för att skapa flexibilitet i barngrupper och miljöer för att möjliggöra anpassning av lärmiljö och gruppindelningar utifrån barnens intressen, behov och utveckling. I arbetet med barns inflytande är det av stor vikt att vi synliggör och tillvaratar barns innehåll i leken. Personalen arbetar på att utveckla hur de dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen för att få syn på vad som är viktigt för barnen, hur de gör och hur vi kan gå vidare.

Personalen eftersträvar en lustfylld och meningsfull vistelse för barnen. Vi ska må bra och ha roligt tillsammans, alla efter sina förutsättningar. Respekt och förståelse för varandras olikheter är viktigt, liksom ett kritiskt tänkande kring eget agerande och den verksamhet vi skapar tillsammans med barnen. I arbetet med att skapa likvärdiga möjligheter för alla barn stöds personalen av direkt handledning från både försteförskollärare och specialpedagog.

Uteverksamhet

Uteverksamhet för barnen värderas högt och utvecklas ständigt som ett pedagogiskt redskap. Här undersöker vi, upplever, lär och respekterar det som finns i vår närhet. Utevistelsen ger bra förutsättningar för en god hälsa, samt möjligheter för utforskande och lärande.

Vi har en stor och lummig gård, där det finns träd, buskar, gräsmattor, kullar, sandlådor, stockar, lekhus, gungor, rutschkana, bord och bänkar. Vi arbetar för att erbjuda olika ”rum” och material som ger barnen de utmaningar de ivrigt söker.

Intill förskolan ligger Kroksbäcksparken som har ett rikt naturområde. Inom gångavstånd finns också en multiarena, en äventyrslekplats och världens första puckelbollplan.

Kost och måltidspedagogik

Vi sätter ett högt värde på ekologiska råvaror och ett hållbart miljötänkande, där kök och den pedagogiska verksamheten flätas ihop.

Vår kock komponerar och tillagar variationsrik och näringsriktig mat, helt enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi har en sockerpolicy, där vi arbetat för att minimera intaget socker.

Vi vill ge barnen ett gott förhållningssätt till mat genom att erbjuda många smakupplevelser och en lugn och lärorik måltidsmiljö.

De äldsta barnen

Mellanbäcks äldsta barn har sin pedagogiska verksamhet förlagd i verksamhetsanpassade lokaler på Kroksbäcksskolan. Det pedagogiska arbetet är åldersanpassat och ger därmed barnen de bästa förutsättningarna för lärandet. Barnen äter i skolans matsal.

Föräldrasamverkan

Förskolan vill ha ett nära och öppet samarbete med vårdnadshavarna. Detta sker bland annat via den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal, olika föräldrasammankomster och ett föräldrasamråd.

En god föräldramedverkan är viktig för att barnen skall känna trygghet och tillfredställelse under sina dagar på förskolan. Det är viktigt att vårdnadshavarna får inblick, och känner sig delaktiga i förskolans verksamhet. Vårdnadshavarna är därför alltid välkomna att besöka verksamheten och ställa frågor, komma med förslag och idéer.

Sammanslagning under sommar och jul

Under sommar och jul är förskolan sammanslagen med övriga förskolor på Kroksbäck. Under sammanslagningen arbetar minst en anställd från varje förskola.

Senast ändrad: